Център за спешна медицинска помощ

Кюстендил

 

Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е създаден на основание Постановление номер 195 на Министерския съвет от 1995 година. 

Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, по смисъла на Закона за лечебните заведения. На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище админастративния център на Кюстендил.

С Център за спешна медицинска помощ - гр. Кюстендил можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/Account/Login. Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

Контакти
Спешен телефон: 112Адрес: пл. 17-ти януари №1Еmail : csmp_kus@mbox.contact.bgРегистратура: 078 550 151